Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanvraag van advies over de aanstelling van een veiligheidsconsulent

Met dit formulier vraagt een organisatie aan de Vlaamse Toezichtcommissie advies over de aanstelling van een bepaalde persoon als veiligheidsconsulent.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Kanselarij en BestuurInformatie Vlaanderen
Thema: 
Overheid

Aanvraag van bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking

Individuele bedrijven die hebben bewezen dat ze meer dan voldoende mest verwerkt hebben, kunnen met dit formulier een aanvraag indienen tot bedrijfsontwikkeling, met toepassing van het nieuwe Mestdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van bijzondere kosten voor minderjarigen in een erkende voorziening

Met dit formulier kunnen erkende voorzieningen van categorie 1 (begeleidingstehuizen), 2 (gezinstehuizen), 3 (onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra) of 7 (diensten voor pleegzorg) een aanvraag indienen voor de terugbetaling van bijzondere kosten voor minderjarigen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag van de aanduiding als erkende archeoloog - natuurlijk persoon

Met dit formulier vraagt u als natuurlijk persoon bij het agentschap Onroerend Erfgoed de aanduiding aan als erkende archeoloog. Een aanduiding als erkende archeoloog geldt zolang u aan de voorwaarden voldoet.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Aanvraag van de aanduiding als erkende archeoloog - rechtspersoon

Met dit formulier vraagt u als rechtspersoon bij het agentschap Onroerend Erfgoed de aanduiding aan als erkende archeoloog. Een aanduiding als erkende archeoloog geldt zolang aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Aanvraag van de aanduiding als erkende metaaldetectorist

Met dit formulier vraagt u bij het agentschap Onroerend Erfgoed de aanduiding aan als erkende metaaldetectorist. Een aanduiding als erkende metaaldetectorist geldt zolang aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Aanvraag van de cofinanciering van bodemsanering

Met dit formulier kunt u bij de OVAM cofinanciering aanvragen voor de kosten van de bodemsaneringswerken van een ernstige historische bodemverontreiniging.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem

Aanvraag van de compressie van toeslagrechten voor de campagne 2011

Met dit formulier kunnen landbouwers die in 2011 minder hectaren dan toeslagrechten hebben door een specifiek nadeel, een herberekening van hun Vlaamse toeslagrechten aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige type 1

Met dit formulier vraagt u bij de OVAM een erkenning aan als bodemsaneringsdeskundige type 1.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige type 2

Met dit formulier vraagt u bij de OVAM een erkenning aan als bodemsaneringsdeskundige type 2.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de erkenning als boorbedrijf

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als boorbedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energie
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Thema: 
Milieu en natuur

Aanvraag van de erkenning als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen

Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een erkenning aanvragen als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor het nemen van monsters en het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses als vermeld in artikel 6, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurAfval

Aanvraag van de erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering

Met dit formulier kunt u als rechtspersoon bij de OVAM een erkenning aanvragen als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering, voor het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses als vermeld in artikel 6, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem
Milieu en natuurHinder en verontreiniging
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de erkenning als laboratorium in het kader van het Mestdecreet

Met dit formulier kunt u bij de Mestbank een erkenning aanvragen als laboratorium in het kader van het Mestdecreet. De parameterpakketten waarvoor de onderneming erkend kan worden, staan vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011 betreffende de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de erkenning als opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen

Met dit formulier vraagt u een erkenning aan als opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurAfval
Milieu en natuurBodem
Milieu en natuurHinder en verontreiniging

Aanvraag van de erkenning als verzender van meststoffen

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om door de Mestbank erkend te worden als verzender van meststoffen. Als u al erkend bent als verzender en een hernieuwing of wijziging van de erkenning wilt aanvragen, kunt u dat ook met dit formulier doen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de erkenning van een kadervormingstraject

Verenigingen die structureel erkend of gesubsidieerd worden op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, kunnen met dit formulier bij de afdeling Jeugd van het Departement Cultuur, Jeugd Sport en Media een erkenning aanvragen voor een kadervormingstraject. U moet uw aanvraagdossier ten minste zes maanden voor de aanvang van het traject indienen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Sociaal-Cultureel Werk

Aanvraag van de erkenning van een vormingsinstelling en de aanpak van permanente vorming voor verslaggevers

Met dit formulier kunt u bij het Vlaams Energieagentschap een erkenning aanvragen als vormingsinstelling voor het geven van permanente vorming voor verslaggevers, met toepassing van artikel 6/1 en 6/2 van het ministerieel besluit van 11 mei 2015 betreffende het instellen van een verplichting tot het volgen van een permanente vorming voor verslaggevers.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaams Energieagentschap
Thema: 
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Aanvraag van de erkenning van een wildbeheereenheid

Met dit formulier kunt u de erkenning van een wildbeheereenheid aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurNatuur en Bos

Aanvraag van de financiering van een product of activiteit door CultuurInvest

Met dit formulier kunnen creatieve ondernemers een investering aanvragen bij CultuurInvest.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieParticipatie Maatschappij Vlaanderen (PMV)
Thema: 
Economie
Economiesteunmaatregelen

Pagina's