Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Verslag van een Project voor Brussel

Met dit formulier dient een vereniging die een subsidie voor een Project voor Brussel heeft ontvangen, haar eindverslag in bij Het team Coördinatie Brussel van de Vlaamse overheid.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Kanselarij en BestuurDepartement Kanselarij en Bestuur
Thema: 
Overheid
OverheidVlaamse overheid in Brussel

Vervoersdocument bij uitgegraven niet-verdachte bodem in hoeveelheden, kleiner dan 250m³

Met dit vervoersdocument kunt u het transport van niet-verdachte uitgegraven bodem registreren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurBodem

Verwarmingsaudit voor cv-ketels met een vermogen ≤ 100 kW

Een erkende deskundige vult dit formulier in als hij een verwarmingsaudit uitvoert van een centraleverwarmingsketel waarvan het vermogen kleiner is dan of gelijk is aan 100 kW. Hij overhandigt het ingevulde formulier aan de eigenaar van de centraleverwarmingsinstallatie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaams Energieagentschap
Thema: 
Energie en Natuurlijke Rijkdommen
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Verzamellijst van de facturen bij de aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning - bewoners

Als u een premie aanvraagt voor de renovatie van een woning die u zelf bewoont, moet u deze verzamellijst met een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden samen met het aanvraagformulier indienen. Er is een formulier per Vlaamse provincie: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedAgentschap Wonen Vlaanderen
Thema: 
Bouwen en wonen
Bouwen en wonenwonen

Verzamellijst van de facturen bij de aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning - verhuurders

Als u een premie aanvraagt voor de renovatie van een woning die u verhuurt, moet u deze verzamellijst met een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden samen met het aanvraagformulier indienen. Er is een formulier per Vlaamse provincie: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedAgentschap Wonen Vlaanderen
Thema: 
Bouwen en wonen
Bouwen en wonenwonen

Verzekeringsattest voor een au pair

Met dit formulier kunt u aantonen dat u voldoende verzekerd bent om een au pair te ontvangen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingArbeidskaarten

Verzoek om mesttransporten te melden per e-mail

Met dit formulier vraagt de erkende mestvoerder toestemming aan de Mestbank om mesttransporten te melden per e-mail als hij door overmacht geen toegang heeft tot het Mest Transport Internet Loket (MTIL). Als een mesttransport per e-mail is gemeld, moeten ook de namelding en eventuele afmelding ervan per e-mail gebeuren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem

Verzoek om uitbetaling van een vormingsactiviteit

Met dit formulier dient u als lesgever een verzoek in tot uitbetaling van de korte vormingsactiviteit bij het centrum voor landbouwvorming. U moet dit formulier onmiddellijk na de activiteit invullen en opsturen naar het centrum, ook als u geen vergoeding aanvraagt.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Verzoek om vervoer in het kader van een burenregeling voor te melden via e-mail

Met dit formulier vraagt een uitbater of landbouwer toestemming aan de Mestbank om vervoer in het kader van een burenregeling te melden per e-mail als hij door overmacht geen toegang tot het Mestbankloket heeft. Uiterlijk de zevende dag na de datum waarop de uitbater of landbouwer weer toegang tot het Mestbankloket heeft, moet hij een namelding van de burenregeling doen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Verzoek tot instemming met de aanstelling als milieucoördinator bij twee of meer inrichtingen

Met dit formulier kunt u als milieucoördinator de instemming van de afdeling Milieuvergunningen vragen voor de gezamenlijke aanstelling bij twee of meer inrichtingen, zoals bepaald in artikel 4.1.9.1.1, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Verzoek tot uitoefening van het injunctierecht

Met dit formulier kunt u de minister-president vragen om het injunctierecht uit te oefenen, zoals bepaald in artikel 151, §1, van de Grondwet.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Kanselarij en BestuurDepartement Kanselarij en Bestuur
Thema: 
OverheidOverheid algemeen

Volmacht : aanduiding van gemachtigde voor de aanvraag van inschrijving van een ras op de Belgische rassenlijst

Met dit formulier kunnen kwekers een gevolmachtigde aanduiden om hun aanvraag van inschrijving van een ras op de Belgische rassenlijst af te handelen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst ivm het huren van plaatsen in een zelfstandig kinderdagverblijf

Met deze samenwerkingsovereenkomst kunt u plaatsen huren in een zelfstandig kinderdagverblijf dat onder toezicht van Kind en Gezin staat.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinKind en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidKind en Gezin

Voortgangsrapport per schijf van een project voor ontwikkelingseducatie - deel A

Met dit formulier geeft u de voortgang per schijf weer van uw project voor ontwikkelingseducatie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenVlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
Thema: 
OntwikkelingssamenwerkingSubsidies

Voortgangsrapport per schijf van een project voor ontwikkelingseducatie - deel B - status

Met dit formulier vat u de voortgang van het project voor ontwikkelingseducatie samen in een aantal generieke parameters.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenVlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
Thema: 
OntwikkelingssamenwerkingSubsidies

Voortgangsrapport van een meerjarig participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport

Met dit project stelt u de commissie in staat te oordelen over de voortzetting van een meerjarig participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Sociaal-Cultureel Werk
Thema: 
Cultuur en mediaSociaal Cultureel Werk
Jeugd en JeugdwerkParticipatie en informatie

Vragenlijst i.v.m. toegankelijk reizen

Dit formulier bevat een vragenlijst voor de reiziger met een handicap en zijn omgeving.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeInfopunt Toegankelijk reizen

Vragenlijst over de uitwerking van het Sociaal Huis

Met dit formulier wordt gepeild naar de wijze waarop uw lokaal bestuur het Sociaal Huis heeft uitgewerkt, om zicht te krijgen op de diversiteit van de uitwerking ervan in Vlaanderen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinDepartement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidlokaal sociaal beleid

Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking

Met dit formulier bezorgen kunstenorganisaties en organisaties voor kunsteducatie, voor sociaal-artistieke werking en voor publicaties die een meerjarige subsidie ontvangen voor het geheel van hun werking, hun werkingsverslag aan de afdeling Kunsten. Dit formulier kan alleen gebruikt worden door organisaties die ook al de Aanvraag van een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking hebben ingediend.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Kunsten
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Wijziging algemene gegevens

Met dit formulier kan een firma die teeltmateriaal produceert of verhandelt, wijzigingen in zijn gegevens doorgeven.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Pagina's