Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Verslag van de examenzitting inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks

Dit is een voorbeeld van het formulier waarmee een erkend opleidingscentrum aan de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een verslag bezorgt van het examen over de controle en het onderhoud van stookolietanks.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Verslag van de examenzitting inzake de verwarmingsaudit

Dit is een voorbeeld van het formulier waarmee een erkend opleidingscentrum aan de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een verslag bezorgt van het examen over de verwarmingsaudit.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Verslag van de examenzitting inzake gasvormige brandstof

Dit is een voorbeeld van het formulier waarmee een erkend opleidingscentrum aan de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een verslag bezorgt van het examen over gasvormige brandstof.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Verslag van de examenzitting inzake vloeibare brandstof

Dit is een voorbeeld van het formulier waarmee een erkend opleidingscentrum aan de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een verslag bezorgt van het examen over vloeibare brandstof.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Verslag van de examenzitting over de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW

Dit is een voorbeeld van het formulier waarmee een erkend opleidingscentrum aan de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een verslag bezorgt van het examen over de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Verslag van de examenzitting tot vaststelling van de bekwaamheid in brandbeveiligingssystemen die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikas­gassen bevatten

Dit document kan een erkend examencentrum gebruiken om het verslag op te stellen van de examenzitting tot vaststelling van de bekwaamheid in brandbeveiligingssystemen die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikas­gassen bevatten. De erkende examencentra vervangen de tekst die tussen vierkante haakjes staat door hun eigen informatie, en voegen hun logo en het erkenningsnummer van de Vlaamse overheid toe.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Verslag van een internationaal spreidingsproject waarvoor een subsidie werd toegekend in het kader van het Circusdecreet

Met dit formulier kunt u een afrekening opmaken van de internationale spreiding van een circusproject waarvoor u een subsidie hebt gekregen in het kader van het Circusdecreet.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Sociaal-Cultureel Werk
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaSociaal Cultureel Werk

Verslag van een nomadische tournee waarvoor een subsidie werd toegekend in het kader van het Circusdecreet

Met dit formulier kunt u een afrekening opmaken van een nomadische tournee waarvoor u een subsidie hebt gekregen in het kader van het Circusdecreet.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Sociaal-Cultureel Werk
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaSociaal Cultureel Werk

Verslag van een Project voor Brussel

Met dit formulier dient een vereniging die een subsidie voor een Project voor Brussel heeft ontvangen, haar eindverslag in bij Het team Coördinatie Brussel van de Vlaamse overheid.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Kanselarij en BestuurDepartement Kanselarij en Bestuur
Thema: 
Overheid
OverheidVlaamse overheid in Brussel

Vervoersdocument bij uitgegraven niet-verdachte bodem in hoeveelheden, kleiner dan 250m³

Met dit vervoersdocument kunt u het transport van niet-verdachte uitgegraven bodem registreren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurBodem

Verwarmingsaudit voor cv-ketels met een vermogen ≤ 100 kW

Een erkende deskundige vult dit formulier in als hij een verwarmingsaudit uitvoert van een centraleverwarmingsketel waarvan het vermogen kleiner is dan of gelijk is aan 100 kW. Hij overhandigt het ingevulde formulier aan de eigenaar van de centraleverwarmingsinstallatie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaams Energieagentschap
Thema: 
Energie en Natuurlijke Rijkdommen
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Verzamellijst van de facturen bij de aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning - bewoners

Als u een premie aanvraagt voor de renovatie van een woning die u zelf bewoont, moet u deze verzamellijst met een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden samen met het aanvraagformulier indienen. Er is een formulier per Vlaamse provincie: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedAgentschap Wonen Vlaanderen
Thema: 
Bouwen en wonen
Bouwen en wonenwonen

Verzamellijst van de facturen bij de aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning - verhuurders

Als u een premie aanvraagt voor de renovatie van een woning die u verhuurt, moet u deze verzamellijst met een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden samen met het aanvraagformulier indienen. Er is een formulier per Vlaamse provincie: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedAgentschap Wonen Vlaanderen
Thema: 
Bouwen en wonen
Bouwen en wonenwonen

Verzekeringsattest voor een au pair

Met dit formulier kunt u aantonen dat u voldoende verzekerd bent om een au pair te ontvangen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingArbeidskaarten

Verzoek om mesttransporten te melden per e-mail

Met dit formulier vraagt de erkende mestvoerder toestemming aan de Mestbank om mesttransporten te melden per e-mail als hij door overmacht geen toegang heeft tot het Mest Transport Internet Loket (MTIL). Als een mesttransport per e-mail is gemeld, moeten ook de namelding en eventuele afmelding ervan per e-mail gebeuren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem

Verzoek om uitbetaling van een vormingsactiviteit

Met dit formulier dient u als lesgever een verzoek in tot uitbetaling van de korte vormingsactiviteit bij het centrum voor landbouwvorming. U moet dit formulier onmiddellijk na de activiteit invullen en opsturen naar het centrum, ook als u geen vergoeding aanvraagt.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Verzoek om vervoer in het kader van een burenregeling voor te melden via e-mail

Met dit formulier vraagt een uitbater of landbouwer toestemming aan de Mestbank om vervoer in het kader van een burenregeling te melden per e-mail als hij door overmacht geen toegang tot het Mestbankloket heeft. Uiterlijk de zevende dag na de datum waarop de uitbater of landbouwer weer toegang tot het Mestbankloket heeft, moet hij een namelding van de burenregeling doen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Verzoek tot instemming met de aanstelling als milieucoördinator bij twee of meer inrichtingen

Met dit formulier kunt u als milieucoördinator de instemming van de afdeling Milieuvergunningen vragen voor de gezamenlijke aanstelling bij twee of meer inrichtingen, zoals bepaald in artikel 4.1.9.1.1, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Verzoek tot uitoefening van het injunctierecht

Met dit formulier kunt u de minister-president vragen om het injunctierecht uit te oefenen, zoals bepaald in artikel 151, §1, van de Grondwet.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Kanselarij en BestuurDepartement Kanselarij en Bestuur
Thema: 
OverheidOverheid algemeen

Volmacht : aanduiding van gemachtigde voor de aanvraag van inschrijving van een ras op de Belgische rassenlijst

Met dit formulier kunnen kwekers een gevolmachtigde aanduiden om hun aanvraag van inschrijving van een ras op de Belgische rassenlijst af te handelen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Pagina's