Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Verzoek om uitbetaling van een vormingsactiviteit

Met dit formulier dient u als lesgever een verzoek in tot uitbetaling van de korte vormingsactiviteit bij het centrum voor landbouwvorming. U moet dit formulier onmiddellijk na de activiteit invullen en opsturen naar het centrum, ook als u geen vergoeding aanvraagt.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Verzoek om vervoer in het kader van een burenregeling voor te melden via e-mail

Met dit formulier vraagt een uitbater of landbouwer toestemming aan de Mestbank om vervoer in het kader van een burenregeling te melden per e-mail als hij door overmacht geen toegang tot het Mestbankloket heeft. Uiterlijk de zevende dag na de datum waarop de uitbater of landbouwer weer toegang tot het Mestbankloket heeft, moet hij een namelding van de burenregeling doen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Verzoek tot instemming met de aanstelling als milieucoördinator bij twee of meer inrichtingen

Met dit formulier kunt u als milieucoördinator de instemming van de afdeling Milieuvergunningen vragen voor de gezamenlijke aanstelling bij twee of meer inrichtingen, zoals bepaald in artikel 4.1.9.1.1, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Verzoek tot uitoefening van het injunctierecht

Met dit formulier kunt u de minister-president vragen om het injunctierecht uit te oefenen, zoals bepaald in artikel 151, §1, van de Grondwet.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Kanselarij en BestuurDepartement Kanselarij en Bestuur
Thema: 
OverheidOverheid algemeen

Volmacht : aanduiding van gemachtigde voor de aanvraag van inschrijving van een ras op de Belgische rassenlijst

Met dit formulier kunnen kwekers een gevolmachtigde aanduiden om hun aanvraag van inschrijving van een ras op de Belgische rassenlijst af te handelen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst ivm het huren van plaatsen in een zelfstandig kinderdagverblijf

Met deze samenwerkingsovereenkomst kunt u plaatsen huren in een zelfstandig kinderdagverblijf dat onder toezicht van Kind en Gezin staat.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinKind en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidKind en Gezin

Voortgangsrapport per schijf van een project voor ontwikkelingseducatie - deel A

Met dit formulier geeft u de voortgang per schijf weer van uw project voor ontwikkelingseducatie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenVlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
Thema: 
OntwikkelingssamenwerkingSubsidies

Voortgangsrapport per schijf van een project voor ontwikkelingseducatie - deel B - status

Met dit formulier vat u de voortgang van het project voor ontwikkelingseducatie samen in een aantal generieke parameters.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenVlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
Thema: 
OntwikkelingssamenwerkingSubsidies

Voortgangsrapport van een meerjarig participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport

Met dit project stelt u de commissie in staat te oordelen over de voortzetting van een meerjarig participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Sociaal-Cultureel Werk
Thema: 
Cultuur en mediaSociaal Cultureel Werk
Jeugd en JeugdwerkParticipatie en informatie

Vragenlijst i.v.m. toegankelijk reizen

Dit formulier bevat een vragenlijst voor de reiziger met een handicap en zijn omgeving.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeInfopunt Toegankelijk reizen

Vragenlijst over de uitwerking van het Sociaal Huis

Met dit formulier wordt gepeild naar de wijze waarop uw lokaal bestuur het Sociaal Huis heeft uitgewerkt, om zicht te krijgen op de diversiteit van de uitwerking ervan in Vlaanderen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinDepartement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidlokaal sociaal beleid

Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking

Met dit formulier bezorgen kunstenorganisaties en organisaties voor kunsteducatie, voor sociaal-artistieke werking en voor publicaties die een meerjarige subsidie ontvangen voor het geheel van hun werking, hun werkingsverslag aan de afdeling Kunsten. Dit formulier kan alleen gebruikt worden door organisaties die ook al de Aanvraag van een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking hebben ingediend.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Kunsten
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Wijziging algemene gegevens

Met dit formulier kan een firma die teeltmateriaal produceert of verhandelt, wijzigingen in zijn gegevens doorgeven.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Wijziging of annulering van een inscharingscontract

Met dit formulier kunt u een inscharingscontract wijzigen of annuleren. Bezorg dit formulier aan de Mestbank in uw provincie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Wijziging van de aanbieder of afnemer op een mesttransportdocument

Met dit formulier kunnen vergissingen in de gegevens van de aanbieder of afnemer bij al uitgevoerde mesttransporten worden gecorrigeerd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Wijziging van een mesttransportdocument

Met dit formulier kan een afnemer, aanbieder, erkende mestvoerder en verzender de gegevens van een eerder gemeld mesttransport wijzigen. Met dit formulier kunnen ze ook mestafzetdocumenten signaleren die per vergissing werden bevestigd of afgelast via het Mest Transport Internet Loket (MTIL). Alle partijen moeten dit formulier altijd ondertekenen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Wijziging van een namelding van vervoer in het kader van een burenregeling

Met dit formulier kan een aanbieder of afnemer de gegevens van een vervoer in het kader van een burenregeling die foutief werden nagemeld op het Mestbankloket, wijzigen of kan hij een melding signaleren die per vergissing werd bevestigd of geannuleerd via het Mestbankloket.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Wijziging van identificatiegegevens van kopers van melk

Met dit formulier meldt u als koper van melk een wijziging van uw identificatiegegevens. In het Vademecum voor kopers van melk wordt dit het formulier F7 genoemd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij

Wildrapport 2016

Met dit formulier bezorgt een erkende wildbeheereenheid (WBE) of een individuele jachtrechthouder die niet is aangesloten bij een erkende WBE, de gegevens van de voorjaarstellingen en het afschot van 2015 aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurNatuur en Bos

Zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang

Met dit formulier kunnen erkende voorziening voor kinderopvang zichzelf evalueren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinKind en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidKind en Gezin

Pagina's