Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Verhuisformulier 2 - Uw vorige adres (VREG)

Met dit formulier bezorgt u de nodige gegevens aan uw elektriciteits- of aardgasleverancier op het moment dat u uw vorig adres definitief verlaat.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)
Thema: 
Energie en Natuurlijke Rijkdommen
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Verklaring behoud van een ongewijzigd jachtplan

Met dit formulier geeft u aan dat het jachtplan ongewijzigd blijft ten opzichte van het vorige jachtseizoen. De eventuele medejachtrechthouders of leden-jachtrechthouders van de wildbeheereenheid verklaren in dit formulier dat ze met dat jachtplan akkoord gaan.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurNatuur en Bos

Verklaring bij de aanvraag van een subsidie voor de organisatie van een vakantie

Met dit formulier verstrekt u informatie over eventuele cofinanciers bij de organisatie van een vakantie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
ToerismeToerisme voor Allen

Verklaring dat de boorwerkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van een niet-ingedeelde inrichting

Met dit formulier verklaart de opdrachtgever van boorwerkzaamheden dat het erkende boorbedrijf de boorwerkzaamheden zal uitvoeren in het kader van een niet-ingedeelde inrichting.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Thema: 
Milieu en natuurWater

Verklaring gedetacheerde werknemer

Met dit formulier bevestigt een gedetacheerd werknemer van vreemde nationaliteit dat hij kennis heeft genomen van het feit dat hij tijdens zijn verblijf in België geen andere betrekkingen mag zoeken, noch aanvaarden.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingArbeidskaarten

Verklaring leverancier van siergewassen

Met dit formulier meldt een firma dat ze alleen siergewassen verkoopt aan eindgebruikers en niet aan producenten of verkopers van (teeltmateriaal van) siergewassen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Verklaring op erewoord over de administratieve kosten

Met dit formulier verklaart u op erewoord dat u het bedrag dat u opgeeft, hebt besteed aan administratieve kosten voor een bepaald project.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenVlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
Thema: 
OntwikkelingssamenwerkingSubsidies

Verklaring over de toepassing van herstelmaatregelen voor lood in het drinkwater

Dit is een voorbeeld van een formulier dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bezorgt aan een openbare instelling die herstelmaatregelen moet uitvoeren naar aanleiding van een risicoanalyse waarbij een verhoogde loodwaarde in drinkwater werd vastgesteld. Het toegestuurde formulier bevat een voorgedrukte rubriek met de herstelmaatregelen die de VMM oplegt.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Thema: 
Milieu en natuurWater

Verklaring stagiair

Met dit formulier verklaart een stagiair van vreemde nationaliteit dat hij of zij tijdens de stageperiode geen andere betrekkingen in België zal hebben.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingArbeidskaarten

Verklaring toe te voegen aan de arbeidsovereenkomst voor beroepssportlui

Met dit formulier verklaren beide partijen bij de overeenkomst zich akkoord met alle verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingArbeidskaarten

Verklaring van de schuldeiser over het bestaan van leningsschulden bij een nalatenschap

Met dit formulier legt u een verklaring af over het bestaan van leningsschulden die worden verklaard in de aangifte van een nalatenschap.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst

Verklaring van een niet-erkenningsplichtig boorbedrijf

Met dit formulier verklaart u dat u geen boorwerkzaamheden uitvoert die vallen onder het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, en alle latere wijzigingen van dat besluit, tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Thema: 
Milieu en natuurWater

Verklaring van eer (enkel van toepassing voor werknemer in DAC)

Met dit formulier kan een werknemer in DAC een verklaring van eer ondertekenen om een haard- of standplaatstoelage te verkrijgen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingDerde arbeidscircuit

Verklaring van selectieve sloop of ontmanteling

Met dit formulier bevestigen de houder van een stedenbouwkundige vergunning, de deskundige die de sloopinventaris heeft opgesteld, en het bedrijf dat het slopen of ontmantelen heeft uitgevoerd, dat de vermelde werkzaamheden op selectieve wijze zijn uitgevoerd en dat het puin zuiver is. Dankzij deze verklaring kan de verwerker het puin als zuiver puin uit selectieve sloop- of ontmantelingswerken met een laag risico behandelen. Bij elk transport van het puin moet u een kopie van deze verklaring voegen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem

Verklaring van vervoer van vuurwapens en munitie (artikel 11/3)

Met dit formulier dient u een verklaring van vervoer van vuurwapens en munitie in.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenDepartement Internationaal Vlaanderen
Thema: 
Buitenlandse Handelcontrole strategische goederen

Verklaring voor gebruik van niet-verdachte uitgegraven bodem, minder dan 250 m³

Met dit formulier kunt u een verklaring afleggen dat er minder dan 250 m³ ontgraven is en dat de grond die u wegvoert, afkomstig is van een niet-verdachte grond.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurBodem

Verkorte aanvraag "toestemming wegens therapeutische noodzaak" (VTTN)

Met dit formulier kunnen sporters toestemming vragen om een geneesmiddel te mogen gebruiken dat op de dopinglijst voorkomt.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Sport en vrije tijd
Sport en vrije tijdSport

Verslag over de internationale spreiding van een circusproductie, gesubsidieerd in het kader van het Circusdecreet

Met dit formulier moet een organisatie die een subsidie heeft ontvangen voor de internationale spreiding van een circusproductie in het kader van het Circusdecreet, een verslag opmaken.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Sociaal-Cultureel Werk
Thema: 
Cultuur en mediaSociaal Cultureel Werk

Verslag over dopingbestrijding in uw federatie

Met dit formulier kunnen dopingpreventieverantwoordelijken informatie verstrekken over de huidige kennis en activiteiten op het vlak van dopingbestrijding in hun federatie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Sport en vrije tijdSport

Verslag van de examenzitting inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks

Dit is een voorbeeld van het formulier waarmee een erkend opleidingscentrum aan de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een verslag bezorgt van het examen over de controle en het onderhoud van stookolietanks.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Pagina's