Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Sollicitatie naar een job bij De Lijn

Met dit formulier kunt u solliciteren bij de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Mobiliteit en openbare werkenVlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Thema: 
Mobiliteit

Sollicitatie voor een functie bij de Vlaamse Landmaatschappij

Dit is een voorbeeld van een formulier waarmee een kandidaat kan solliciteren voor een functie bij de Vlaamse Landmaatschappij.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Specificering van het logische kader

Met dit formulier specificeert u het logische kader van een project voor ontwikkelingseducatie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenVlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
Thema: 
OntwikkelingssamenwerkingSubsidies

Spitsmail - inschrijven

Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor Spitsmail. U krijgt dan verkeersinformatie over wegen die door het Vlaamse Gewest beheerd worden.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Mobiliteit en openbare werkenDepartement Mobiliteit en Openbare Werken
Thema: 
Mobiliteit

Staat van uitgaven en inkomsten van een project in het kader van het Vlaamse duurzameontwikkelingsbeleid

Dit is een model van een formulier waarmee u de staat van uitgaven en inkomsten van een project in het kader van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen kunt noteren volgens het genormaliseerde boekhoudkundige stelsel.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Kanselarij en BestuurDepartement Kanselarij en Bestuur
Thema: 
Duurzame Ontwikkeling

Staat van uitgaven en inkomsten van een project voor Brussel

Met dit formulier bezorgt u aan het team Coördinatie Brussel van de Vlaamse overheid een gedetailleerd overzicht van de uitgaven en inkomsten van een initiatief waarvoor uw vereniging een subsidie voor een project voor Brussel heeft ontvangen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Kanselarij en BestuurAgentschap voor Binnenlands Bestuur
Thema: 
Overheid
OverheidVlaamse overheid in Brussel

Standaardbrief ter bevestiging van uitzonderingsregime Certificaat van Herkomst

Deze brief kan u gebruiken om te bevestigen dat u aan het uitzonderingsprincipe voor het certificaat van herkomst voldoet.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Energie en Natuurlijke Rijkdommen
Energie en Natuurlijke RijkdommenNatuurlijke Rijkdommen

Stappenplan

Met dit formulier kunt u een stappenplan opstellen in het kader van de Auditconvenant.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Energie en Natuurlijke Rijkdommen
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Steunaanvraag voor een initiatief ter bevordering van internationaal ondernemen

Met dit formulier kunnen Vlaamse kmo's een financiële tegemoetkoming aanvragen voor elf verschillende exportbevorderende initiatieven, bijvoorbeeld een individuele prospectiereis, deelname aan een internationale beurs in het buitenland of de vertaling van een technische brochure.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenVlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VLAGIO)
Thema: 
Buitenlandse BeleidSubsidies

Steunaanvraag voor het verkrijgen van een subsidie voor een internationaal ondernemingsgericht project van een bedrijfsgroepering, gemengde kamer van koophandel, businessclub

Met dit formulier doet u een steunaanvraag voor het verkrijgen van een subsidie voor een internationaal ondernemingsgericht project aan een bedrijfsgroepering en gemengde kamers van koophandel.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenVlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VLAGIO)
Thema: 
Buitenlandse BeleidSubsidies

Stopzetting erkenning / bedrijf

Met dit formulier kan een erkende firma die teeltmateriaal produceert of verhandelt, de stopzetting melden van enkele activiteiten of van alle activiteiten waarvoor ze een erkenning heeft.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Stopzetting van de aangifte van een voertuig in de verkeersbelasting of voor het eurovignet

Met dit formulier kunt u de aangifte in de verkeersbelasting of voor het eurovignet van een of meer voertuigen stopzetten. De stopzetting impliceert dat u het voertuig niet langer op de openbare weg gebruikt.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst
Thema: 
Financiën
FinanciënVerkeersbelastingen

Subrogatiedocument voor DAC

Met dit formulier kan een werknemer in DAC een verklaring tot subrogatie tekenen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingDerde arbeidscircuit

Subsidieaanvraag in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020

Met dit formulier kunt u een subsidie aanvragen in het kader van de maatregel 'versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland' van het programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020. Bij uw aanvraag voegt u een projectfiche (Excel): u kunt een model van die fiche downloaden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Subsidieaanvraag voor de aanleg van een kleinschalige zuiveringsinstallatie

Met dit formulier kan een gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale, intergemeentelijk samenwerkingsverband of de VMW een subsidie aanvragen voor de bouw van een kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie, met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Thema: 
Milieu en natuurWater

Subsidieaanvraag voor de aanleg van gemeentelijke riolering

Met dit formulier kan een gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale, intergemeentelijk samenwerkingsverband of de VMW een subsidie aanvragen voor de aanleg van openbare, niet-prioritaire rioleringen, met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Thema: 
Milieu en natuurWater

Subsidieaanvraag voor de creatie van een circuskunstproductie in het kader van het Circusdecreet

Met dit formulier kan een natuurlijke persoon of een organisatie met rechtspersoonlijkheid in het kader van het Circusdecreet een subsidie aanvragen voor de creatie van een Vlaamse circuskunstproductie. Natuurlijke personen kunnen een subsidie ontvangen van maximaal 5000 euro. U kunt tweemaal per jaar op uiterlijk 1 april of uiterlijk 1 oktober een subsidieaanvraag indienen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en media
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaSociaal Cultureel Werk

Subsidieaanvraag voor de spreiding van een nomadische tournee in het kader van het Circusdecreet

Met dit formulier kan een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in Vlaanderen of in Brussel-Hoofdstad (die uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap behoort) in het kader van het Circusdecreet een subsidie aanvragen voor de spreiding van een nomadische circustournee in Vlaanderen en Brussel. Met een nomadische circustournee wordt een tournee bedoeld die zich verplaatst met een mobiele accommodatie en die bestaat uit een gepland circusprogramma voor een periode van ten hoogste 24 maanden. U kunt eenmaal per jaar uiterlijk op 1 oktober een subsidieaanvraag indienen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en media
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaSociaal Cultureel Werk

Subsidieaanvraag voor de uitvoering van een fysische ingreep aan een beschermd voorwerp of een beschermde verzameling

Met dit formulier dient u een aanvraag in voor subsidiëring van de uitvoer van een fysische ingreep aan een beschermd voorwerp of een beschermde verzameling.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Cultureel Erfgoed
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Subsidieaanvraag voor deelname aan een opleiding tot docent in de circuskunsten

Met dit formulier kunt u in het kader van het Circusdecreet een subsidie aanvragen voor deelname aan een opleiding tot docent in de circuskunsten.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Sociaal-Cultureel Werk
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaSociaal Cultureel Werk

Pagina's