Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanvraag van de toelating voor handelingen aan of in beschermd onroerend erfgoed

Met dit formulier kunt u een formele toelating aanvragen om handelingen uit te voeren aan of in beschermd onroerend erfgoed waarvoor geen stedenbouwkundige of andere vergunning nodig is, om cultuurgoederen die opgenomen zijn in het beschermingsbesluit, buiten het beschermd monument te plaatsen, om een beschermd monument gedeeltelijk te slopen of om een gebouw of een constructie geheel of gedeeltelijk te slopen of op te trekken, te plaatsen of te herbouwen in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Op dit formulier zijn het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 13 mei 2014 van toepassing.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Aanvraag van de toestemming om werkzaamheden aan beschermde eigendommen uit te voeren

Met dit formulier kunt u de toestemming vragen om werkzaamheden uit te voeren aan een beschermd monument, aan een goed binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, aan een goed binnen een beschermde archeologische zone of aan een goed binnen een beschermd landschap.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonen
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Aanvraag van de uitbetaling van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure

Met dit formulier vraagt u bij het agentschap Onroerend Erfgoed de uitbetaling aan van een eerder vastgelegde erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure. U kunt de uitbetaling van de erfgoedpremie aanvragen zodra de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten zijn uitgevoerd, opgeleverd en betaald.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Aanvraag van de verlenging van certificatensteun op basis van een specifieke bandingfactor

Met dit formulier kunnen eigenaars van installaties (groene stroom en WKK) met startdatum vóór 1 januari 2013, waarvoor de steunperiode die in het Energiedecreet vermeld wordt, verstreken is, een aanvraag indienen voor de verlenging van certificatensteun op basis van een specifieke bandingfactor.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaams Energieagentschap
Thema: 
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Aanvraag van de verlenging van certificatensteun op basis van niet-afgeschreven investeringen

Met dit formulier kunnen eigenaars van installaties (groene stroom en WKK) met startdatum vóór 1 januari 2013, waarvan de steunperiode, vermeld in artikel 7.1.1, §1, tweede lid van het Energiedecreet verstreken is en die geen aanspraak (meer) maken op de steunverlenging, vermeld in artikel 7.1.1, §1, derde lid van het Energiedecreet, bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) een aanvraag indienen voor de verlenging van certificatensteun op basis van niet-afgeschreven investeringen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaams Energieagentschap
Thema: 
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Aanvraag van de voortijdige stopzetting van een beheerovereenkomst

Met dit formulier vraagt u bij de Vlaamse Landmaatschappij de (gedeeltelijke) voortijdige beëindiging van een beheerovereenkomst aan.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem

Aanvraag van de vrijstelling van schenkingsrechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Met dit formulier kunt u een attest aanvragen om de vrijstelling van schenkingsrechten te verkrijgen voor een familiale onderneming of een familiale vennootschap, zoals bepaald in artikel 140bis tot en met 140octies van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst
Thema: 
FinanciënSchenkingsrechten

Aanvraag van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Met dit formulier kunt u een attest van tewerkstelling en kapitaal aanvragen om de vrijstelling van successierechten te verkrijgen voor een familiale onderneming of een familiale vennootschap.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst
Thema: 
Financiën
FinanciënSuccessierechten

Aanvraag van de wijziging van de rundveebezetting in 2016

Met dit formulier vraagt u bij de VLM wijzigingen aan van de rundveebezetting van 2016 die op basis van Sanitel berekend werd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van een ad-hocsubsidie voor de bescherming van nesten en jongen van bruine kiekendief, grauwe kiekendief, kwartelkoning, velduil of grauwe gors

Met dit formulier kunt u een subsidie aanvragen voor het beschermen van nesten en jongen van bruine kiekendief, grauwe kiekendief, kwartelkoning, velduil of grauwe gors. U komt voor de subsidie in aanmerking als u op één of meer geregistreerde percelen een broedende kwartelkoning, grauwe kiekendief, bruine kiekendief, velduil of grauwe gors hebt waargenomen waardoor u ten minste op een gedeelte ervan niet kunt maaien of oogsten.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurNatuur en Bos

Aanvraag van een afschotplan voor grof wild 2015

Met dit formulier kan een wildbeheereenheid (WBE) of een onafhankelijke jachtrechthouder een afschotplan voor alle soorten grof wild aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurNatuur en Bos

Aanvraag van een afwijking in 2017 van het verbod op pesticiden via procedure 5 - specifiek probleemterrein

Met dit formulier dient u een officiële aanvraag in om af te wijken van het verbod om pesticiden te gebruiken via de procedure 5 - probleemterrein.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Thema: 
Milieu en natuur

Aanvraag van een afwijking om zorgwekkende invasieve uitheemse soorten als gezelschapsdier te houden

Met dit formulier kunt u als eigenaar van gezelschapsdieren die volgens de Europese Unie tot een zorgwekkende invasieve uitheemse soort behoren, en die u niet houdt voor commerciële doeleinden, een afwijking van het verbod om die dieren te houden of te vervoeren, aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurVaria

Aanvraag van een afwijking op het Soortenbesluit of op het Jachtdecreet

Met dit formulier kunt u om welbepaalde redenen en onder bepaalde voorwaarden bij het Agentschap voor Natuur en Bos een afwijking aanvragen op de soortenbeschermings- en jachtwetgeving.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurNatuur en Bos

Aanvraag van een afwijking overeenkomstig artikel 1.4 van titel III van het VLAREM

Met dit formulier kan een exploitant van een GPBV-installatie een afwijking aanvragen overeenkomstig artikel 1.4 van titel III van het VLAREM.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag van een afwijking van de brandveiligheidsnormen voor een toeristisch logies

Met dit formulier vraagt de exploitant van een toeristisch logies of zijn gevolmachtigde aan de Vlaamse minister van Toerisme een afwijking aan van de brandveiligheidsnormen. Het brandattest is een voorwaarde om een exploitatievergunning van een toeristisch logies of een erkenning in het kader van toerisme voor allen te verkrijgen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
ToerismeToerisme voor Allen
ToerismeToeristisch logies

Aanvraag van een afwijking van het verbod op pesticidegebruik via de instap in 2017 in het omvormingsprogramma - procedure 6

Met dit formulier dient u een officiële aanvraag in om in 2017 af te wijken van het verbod om pesticiden te gebruiken via de procedure 6.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Thema: 
Milieu en natuur

Aanvraag van een afwijking van het verbod op pesticidegebruik via procedure 4 - afsluiten omvormingsprogramma 2015-2017 of opstart omvormingsprogramma 2018-2020

Met dit formulier dient u een officiële aanvraag in om af te wijken van het verbod om pesticiden te gebruiken via de procedure 4 - omvormingsprogramma. U kunt met dit formulier ook bevestigen dat het omvormingsprogramma dat u hebt ingediend voor de periode 2015-2017, tegen eind 2017 afgerond zal zijn.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Thema: 
Milieu en natuur

Aanvraag van een afwijking van het verbod op pesticiden via procedure 2 - acuut gevaar

Met dit formulier dient u een officiële aanvraag in om af te wijken van het verbod om pesticiden te gebruiken via de procedure 2 - acuut gevaar.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energie
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Thema: 
Milieu en natuur

Aanvraag van een afwijking van het verbod op pesticiden via procedure 3 – probleemsoort of veiligheidsprobleem

Met dit formulier dient u een officiële aanvraag in om af te wijken van het verbod om pesticiden te gebruiken via de procedure 3 - probleemsoort of veiligheidsprobleem.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energie
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Thema: 
Milieu en natuur

Pagina's