Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanmelding van het hergebruik van zinkassen in het kader van de grondstofverklaring voor zinkassen

Met dit formulier bezorgt u vóór het begin van de werkzaamheden aan de OVAM de gegevens over de zinkassen die u opnieuw wilt gebruiken overeenkomstig de algemene grondstofverklaring voor zinkassen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurAfval
Milieu en natuurBodem

Aanvraag om een dossier in te kijken of digitale rapporten te ontvangen

Met dit formulier kunt u een afspraak maken om bij de afdeling Bodembeheer van de OVAM dossiers te komen inkijken of kunt u één of meer digitale rapporten uit een dossier opvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurBodem

Aanvraag van de cofinanciering van bodemsanering

Met dit formulier kunt u bij de OVAM cofinanciering aanvragen voor de kosten van de bodemsaneringswerken van een ernstige historische bodemverontreiniging.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem

Aanvraag van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige type 1

Met dit formulier vraagt u bij de OVAM een erkenning aan als bodemsaneringsdeskundige type 1.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige type 2

Met dit formulier vraagt u bij de OVAM een erkenning aan als bodemsaneringsdeskundige type 2.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de erkenning als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen

Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een erkenning aanvragen als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor het nemen van monsters en het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses als vermeld in artikel 6, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurAfval

Aanvraag van de erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering

Met dit formulier kunt u als rechtspersoon bij de OVAM een erkenning aanvragen als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering, voor het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses als vermeld in artikel 6, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem
Milieu en natuurHinder en verontreiniging
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de erkenning als opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen

Met dit formulier vraagt u een erkenning aan als opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurAfval
Milieu en natuurBodem
Milieu en natuurHinder en verontreiniging

Aanvraag van de goedkeuring van een tegemoetkoming in de kosten voor het ophalen en verwerken van silobanden

Met dit formulier kunnen landbouwers aan de OVAM een goedkeuring vragen voor de gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor het ophalen en verwerken van silobanden. Silobanden zijn banden van een personenwagen, lichte bestelwagen of motorfiets.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurAfval

Aanvraag van de inzage in dossiers van de OVAM

Met dit formulier kunt u een afspraak maken om dossiers die werden opgemaakt in het kader van het Bodemsaneringsdecreet, te raadplegen en eventueel te kopiëren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurBodem

Aanvraag van de overdracht van het recht op cofinanciering

Met dit formulier kunt u conform artikel 54/13 van het VLAREBO van 14 december 2007 de overdracht van het toegekende recht op cofinanciering aanvragen. Het formulier moet ingevuld en ondertekend worden door de initiële begunstigde van de cofinanciering en door de overnemer van dat recht.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem

Aanvraag van een bodemattest

Met dit formulier kunt u bij de OVAM een bodemattest aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Bouwen en wonen
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van een grondstofverklaring

Met dit formulier kunt u een grondstofverklaring aanvragen overeenkomstig afdeling 2.4 van het VLAREMA.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag van een registratie als inrichting of onderneming die voldoet aan de Europese voorwaarden of criteria om grondstoffen op markt te brengen

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een registratie als inrichting of onderneming die voldoet aan de Europees vastgelegde voorwaarden of criteria om bepaalde grondstoffen op de markt te brengen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag van een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om geregistreerd te worden als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurAfval

Aanvraag van een registratie als vervoerder van afvalstoffen

Met dit formulier kunt u zich laten registreren als vervoerder van afvalstoffen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurAfval

Aanvraag van het verlaagde tarief van de milieuheffing

Met dit formulier kunt u het verlaagde tarief van de milieuheffing aanvragen voor het storten, verbranden of mee verbranden van afvalstoffen die afkomstig zijn van bodemsaneringsoperaties.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurBodem
Milieu en natuurHinder en verontreiniging

Controle van de administratieve gegevens

Met dit formulier verstrekt u aan de OVAM gegevens die noodzakelijk zijn om een inventarisatie van alle mogelijke risicogronden uit te voeren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Gegevens van de gedwongen mede-eigendom

Met dit formulier meldt u aan de OVAM de gegevens van de gedwongen mede-eigendom op een risicogrond. De OVAM heeft die gegevens nodig om de gedwongen mede-eigendommen te kunnen inventariseren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem
Milieu en natuurHinder en verontreiniging

Gemotiveerd standpunt voor de vrijstelling van de saneringsplicht voor een verontreinigd terrein: aanvraag van de eigenaar

Als er op uw terrein verontreiniging wordt vastgesteld waarvoor verdere maatregelen nodig zijn, kunt u als eigenaar vrijgesteld worden van de saneringsplicht. Daarvoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als u dit formulier invult en terugstuurt aan de OVAM, kan de OVAM beslissen of u aanspraak maakt op die vrijstelling van saneringsplicht. Als er op de locatie meerdere eigenaars aanwezig zijn, moet elke eigenaar een afzonderlijk formulier invullen en indienen bij de OVAM. Per eigenaar zal de OVAM een afzonderlijke uitspraak doen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem

Pagina's