Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanvraag van de erkenning als mestvoerder

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om door de Mestbank erkend te worden als mestvoerder. Als u al erkend bent als mestvoerder en een hernieuwing of wijziging van de erkenning wilt aanvragen, kunt u dat ook met dit formulier doen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanbieding van een onroerend goed aan de Vlaamse Grondenbank in het kader van het recht van voorkeur

Met dit formulier biedt een administratieve overheid van het Vlaamse Gewest vóór ze een onroerend goed verkoopt, het recht van voorkeur aan de Vlaamse Grondenbank aan.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aangifte van de erkende mestvoerder - productiejaar 2015

Dit formulier moet worden ingevuld door een erkende mestvoerder die op een of meer mesttransportdocumenten vermeld staan als de aanbieder of afnemer van de mest. De Mestbank bezorgt u een exemplaar van dit formulier via de post.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aangifte van de producent of verdeler van andere meststoffen - productiejaar 2015

Wie andere meststoffen produceert en meer dan 300 kg P2O5 laat afzetten op Vlaamse landbouwgrond, moet deze aangifte invullen. Andere meststoffen zijn alle meststoffen die niet als dierlijke mest of als kunstmest beschouwd worden. De Mestbank bezorgt u via de post een exemplaar van dit formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aangifte van de producent, invoerder of verkoper van diervoeders - productiejaar 2015

Dit formulier moet worden ingevuld door elke producent van diervoeders die erkend of geregistreerd is bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of bij een bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Unie en die diervoeders of bestand­delen van diervoeders levert aan landbouwers in het Vlaamse Gewest, behalve als dat alleen voor eigen gebruik is, door elke invoerder of verkoper van diervoeders die geproduceerd zijn door een producent van diervoeders die geregistreerd is bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of bij een bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Unie en die de diervoeders of bestanddelen van diervoeders levert aan landbouwers in het Vlaamse Gewest, en door elke leverancier van perspulp van suikerbieten die levert aan landbouwers in het Vlaamse Gewest. De Mestbank bezorgt u via de post een exemplaar van dit formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aangifte van de productie van voedingswater en spuistroom in de tuinbouw in 2016 (deel 4)

Dit formulier is een voorbeeld van het formulier dat de Mestbank aan landbouwers bezorgt die in 2016 gewassen op groeimedium hebben geteeld. Dit formulier moet samen met het formulier Aangifte van mestproductie en mestgebruik voor het productiejaar 2016 (deel 1) aan de Mestbank worden bezorgd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aangifte van de uitbater van een bewerkings- of verwerkingseenheid - productiejaar 2015

Dit formulier moet worden ingevuld door de uitbater van een bewerkings- of verwerkingseenheid met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit voor dierlijke mest of andere meststoffen van meer dan 300 kg P2O5 per jaar. De Mestbank bezorgt u via de post een exemplaar van dit formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aangifte van de uitbater van een mestverzamelpunt - productiejaar 2015

Elke uitbater van een mestverzamelpunt met een opslagcapaciteit van meer dan 300 kg P2O5 moet een aangifte invullen. Een mestverzamelpunt is een opslagplaats voor dierlijke of andere meststoffen die afkomstig zijn van verschillende landbouwers of producenten van andere meststoffen, en die bestemd zijn voor verschillende landbouwers, mestverzamelpunten of bewerkings- of verwerkingseenheden. De Mestbank bezorgt u via de post een exemplaar van dit formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aangifte van dierlijke mestproductie in 2016 (deel 2)

Dit formulier is een voorbeeld van het formulier dat de Mestbank aan landbouwers bezorgt die in 2016 dieren hebben gehouden. Dit formulier moet samen met het formulier Aangifte van mestproductie en mestgebruik voor het productiejaar 2016 (deel 1) aan de Mestbank worden bezorgd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aangifte van een nalatenschap

Met dit formulier kan een erfopvolger aangifte doen van een nalatenschap.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst
Thema: 
FinanciënErfbelasting

Aangifte van een voertuig in de verkeersbelasting of voor het eurovignet

Met dit formulier doet u aangifte van het gebruik van een voertuig in overeenstemming met de wetgeving inzake de verkeersbelasting op de autovoertuigen of de wetgeving betreffende het eurovignet in Vlaanderen. Het gebruik van het voertuig, vermeld in dit formulier, geldt voor onbepaalde duur, tot op het ogenblik waarop de aangifte wordt ingetrokken.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst
Thema: 
Financiën
FinanciënVerkeersbelastingen

Aangifte van luchtwassers en mestverwerking van exploitatie-eigen mest in 2016 (deel 3)

Dit formulier is een voorbeeld van het formulier dat de Mestbank aan landbouwers bezorgt die in 2016 exploitatie eigen mest op hun exploitatie hebben verwerkt. Met dit formulier kunt u ook uw productie van spuiwater, afkomstig van uw biologische of zure wassers, aangeven. Dit formulier moet samen met het formulier Aangifte van mestproductie en mestgebruik voor het productiejaar 2016 (deel 1) aan de Mestbank worden bezorgd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aangifte van mestproductie en mestgebruik voor het productiejaar 2016 (deel 1)

Dit formulier is een voorbeeld van het formulier dat de Mestbank aan landbouwers bezorgt die in 2016 minstens 300 kg P2O5 uit dierlijke mest produceren, minstens 2 ha landbouwgrond exploiteren of minstens 50 are gewassen op groeimedium hebben.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aangifte voor de verkeersbelasting

Met dit formulier doet u bij de Vlaamse Belastingdienst aangifte van het gebruik van een voertuig in overeenstemming met de wetgeving inzake de verkeersbelasting op de autovoertuigen in Vlaanderen. Het gebruik van het voertuig dat u in dit formulier vermeldt, geldt voor onbepaalde duur, tot op het ogenblik waarop de aangifte wordt ingetrokken.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst
Thema: 
FinanciënVerkeersbelastingen

Aankondiging van de organisatie van een opleidings-, vormings- of trainingsreeks over opvoedingsondersteuning

Met dit formulier kunt u de organisatie aankondigen van een opleidings-, vormings- of trainingsreeks (OVT-reeks) over opvoedingsondersteuning waarvoor u een subsidie wilt aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinDepartement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidwelzijn algemeen

Aankondiging van de organisatie van een voorlichtingsactiviteit over opvoedingsondersteuning

Met dit formulier kunt u de organisatie aankondigen van een voorlichtingsactiviteit over opvoedingsondersteuning waarvoor u een subsidie wilt aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinDepartement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidwelzijn algemeen

Aanleveren van documenten in navolging van een schenking waarbij vrijstelling wordt gevraagd

Met dit formulier bezorgt u aan de Vlaamse Belastingdienst de gegevens die nodig zijn om de vrijstelling van schenkbelasting te verkrijgen voor een familiale onderneming of een familiale vennootschap.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst
Thema: 
FinanciënSchenkingsrechten

Aanmelding als lesgever voor naschoolse opleidingen in de landbouwsector

Met dit formulier meldt u zich aan als lesgever voor naschoolse opleidingen in de landbouwsector.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanmelding van de uitbating en aanvraag van een erkenning of comfortclassificatie voor een toeristisch logies

Met dit formulier kunt u bij Toerisme Vlaanderen een logiesuitbating aanmelden en voor dat logies een erkenning en comfortclassificatie aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
ToerismeToeristisch logies

Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies

Met dit formulier geeft u aan dat u een toeristisch logies met ten hoogste twee kamers of met plaatsen voor ten hoogste acht personen uitbaat. Als u een vakantiewoning uitbaat, is een aanmelding aan Toerisme Vlaanderen verplicht. Een toeristisch logies dat op de toeristische markt aangeboden wordt, kan niet worden uitgebaat zonder aanmelding of vergunning.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenDepartement Internationaal Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeToeristisch logies

Pagina's